Fachschaft Philosophie

Philo I web Die folgenden Kolleginnen und Kollegen unterrichten an unserer Schule das Fach Philosophie:

 Name Kürzel Fächer
Stefan Dreyer Dre D, Bi, Ps
Julia Ellendt El F, Mu, Ps
Anne Hamann Ha D, L, Ps
Dagmar Hörner-Ströh Hör D, Ku, Ps
Sandra Lumma Lm D, Ps